Domů Komentáře Babiš narychlo připravil personální změny na ministerstvech, jaké změny se chystají v IT?

Babiš narychlo připravil personální změny na ministerstvech, jaké změny se chystají v IT?

Vláda Andreje Babiše dosud nepožádala o důvěru, ale i tak chystá narychlo a bez možnosti připomínkového řízení provést velké změny ve vedení ministerstev a státních úřadů. Celkově mají na ministerstvech a Úřadu vlády zaniknout místa pro více než 70 lidí. Další skončí, protože se jejich posty formálně přejmenují nebo sloučí. Ušetřit se má více než 18 milionů. Server eGov.cz má k dispozici materiál, který dnes schvaluje vláda. Server eGov.cz přináší přehled změn, které rezorty chystají v oblasti IT. Více se dozvíte v dnešním komentáři.

Celkový počet sekcí v Ministerstvech a v Úřadu vlády se navrhovanou úpravou sníží o 14 sekcí. Návrh obsahuje změny, v jejichž důsledku dojde ke snížení počtu systemizovaných míst o 23 míst služebních a 50 míst pracovních. Schválením předloženého návrhu dojde ke snížení celkového objemu prostředků na platy o 18 058 567 Kč.

Ministerstvo financí zruší sekci informačních a komunikačních technologií

Hlavní změnou v Ministerstvu financí je redukce původních osmi sekcí na šest. V důsledku těchto úprav současně dochází k přeskupení nižších organizačních útvarů.

Na ministerstvu financí dojde ke zrušení stávající sekce informační a komunikační technologie a začlenění jejich organizačních útvarů do sekce státního tajemníka. Do této sekce se nově začleňují všechny útvary ICTinformační a komunikační technologie
. Důvodem změny jejich organizačního zařazení je centralizace servisních útvarů pod jednotnou správu. Informační a komunikační technologie svou podstatou zajišťují plynulý chod úřadu a jsou převáděny do sekce, ve které jsou sdružovány podpůrné agendy pro výkon vlastních primárních kompetencí ministerstva.

Nově se v rámci sekce státního tajemníka zřizuje odbor strategického řízení rozvoje ICTinformační a komunikační technologie
resortu a kybernetické bezpečnosti, který zastřeší rozvoj informačních systémů a sítí v gesci MF. Do tohoto odboru se zařazuje celkem 5 oddělení - stávající samostatné oddělení finanční řízení a smluvní zajištění ICTinformační a komunikační technologie
resortu (6 SM), oddělení kompetenční systémy (6 SM) a oddělení finanční a kontrolní systémy (6 SM). V rámci tohoto nového odboru se zřizuje nové oddělení koordinace ICTinformační a komunikační technologie
resortu MF (vzniká spojením samostatného oddělení strategické řízení ICTinformační a komunikační technologie
resortu MF a samostatného oddělení kybernetická bezpečnost resortu), v jehož gesci bude strategické plánování rozvoje ICTinformační a komunikační technologie
s důrazem na zajištění kybernetické bezpečnosti. Dále bude nově zřízeno oddělení koordinace strategického rozvoje (vzniká sloučením oddělení státní pokladna se samostatným oddělením projektová kancelář), jakožto zastřešující prvek pro řízení rozvoje informačního systému státní pokladny. Součástí odboru je též oddělení finanční řízení a smluvní zajištění ICTinformační a komunikační technologie
resortu, které bylo za účelem centralizace řízení a strategického plánování včleněno do tohoto nově vzniklého odboru (původně samostatné oddělení 9009).

Ministerstvo práce a sociálních věcí zruší sekci informačních technologií a zřídí se sekce ekonomická a ICTinformační a komunikační technologie

Hlavní změnou v Ministerstvu práce a sociálních věcí je redukce původních devíti na sedm sekcí. V důsledku těchto úprav (rušení některých sekcí a vznik nových) dochází současně k přeskupení nižších organizačních útvarů.

Ruší se sekce informačních technologií. Agendy této zrušené sekce budou začleněny do nově zřízené sekce ekonomické a ICTinformační a komunikační technologie
. Důvodem je nutnost provázat ekonomické procesy s realizací investičních záměrů včetně záměrů z oblasti ICTinformační a komunikační technologie
. Ty jsou v případě resortu práce a sociálních věcí stěžejní, jelikož představují významný rozsah a objem finančních prostředků, a to i ve vazbě na Českou správu sociálního zabezpečení a Úřad práce České republiky. Jde rovněž o bezprostřední reakci na aktuální nález NKÚ č. 16/29, který upozornil na systémová rizika při vedení účetnictví ministerstva, mimo jiné i s ohledem na časté změny ekonomického informačního systému. Nové uspořádání umožní sjednotit a zefektivnit řízení těchto oblastí, nastavit synergické vazby mezi jednotlivými procesy, a to včetně provázanosti na agendu řízení projektů.  Vznikne tak komplexní celek, umožňující propojit otázku financování a praktického zajištění ICTinformační a komunikační technologie
analogicky tak, jak je tomu i v jiných ústředních orgánech státní správy.

Ministerstvo vnitra rozšíří sekci informačních technologií o projektové řízení

Odbor projektového řízení, tedy jediný odbor, který v rámci sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení nevykonával agendu v oblasti bezpečnostní, je navrhováno s ohledem na jeho působnost v oblasti projektového řízení a s ohledem na skutečnost, že právě na sekci informačních a komunikačních technologií (přejmenované na sekci informačních technologií a projektového řízení) je realizováno několik klíčových projektů, převést do sekce informačních technologií a projektového řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj zřizuje novou sekci informačních a komunikačních technologií

Důvodem je skutečnost, že oblast informačních systémů je na MMR řešena v několika odborech, navíc podřízené organizace MMR mají rovněž své vlastní ICTinformační a komunikační technologie
útvary. Tento stav vede obecně k tomu, že problematika informačních a komunikačních technologií nemusí být ve všech případech efektivně řízena, může v některých případech docházet k plýtvání personálních kapacit (např. tedy v případech, kde nejsou implementovány stejné nebo podobné postupy) nebo nemůže v některých případech docházet k maximálnímu možnému uplatňování množstevních slev.

Vytvoření sekce informačních a komunikačních technologií je podle MMR trendový postup, který je možné sledovat na jiných resortech či obecně ve státní správě. V této souvislosti bude zrušeno systemizované služební místo náměstka pro řízení sekce veřejného investování a následně bude zřízeno nové systemizované služební místo náměstka pro řízení sekce informačních a komunikační technologií.

Ministerstvo zemědělství zruší sekci ekonomiky a informačních technologií, nově bude zřízena sekce právní a informačních technologií

V rámci optimalizace chodu a řízení Ministerstva zemědělství je navrhována redukce počtu sekcí úřadu ze současných 8 sekcí na 7.

V rámci návrhu systemizace je navrhováno zrušení sekce 1. náměstka ministra – správní sekce a sekce ekonomiky a informačních technologií.

Nově tak bude zřízena sekce právní a informačních technologií, kde bude nově vytvořeno služební systemizované místo náměstka pro řízení sekce. Tato nová sekce bude tvořit se sekcí státního tajemníka základní oporu vedení celého služebního úřadu. Jednotlivé odbory v rámci výše uvedené reorganizace budou účelně přerozděleny mezi tyto dvě sekce.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Sněmovna schválila návrh zákona o právu na digitální služby
11.11.2019
Sněmovna v pátek ve třetím čtením schválila zásadní...
Datové schránky po 10 letech: 700 milionů zpráv a nárůst uživatelů
8.11.2019
Před deseti lety, 1. listopadu 2009, spustilo...
Občanský průkaz by podle vnitra nově měly mít děti již od šesti let
1.11.2019
Ministerstvo vnitra zpracovává nový zákon o občanských...
Ministerstvo vnitra zahájilo reformu volebních zákonů, je to krok k elektronickým volbám?
23.10.2019
Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon o správě...
Chystá se plánovaný 5 denní "blackout" systému Czech POINT
17.10.2019
Od pátku 25. října od 20.00 hodin do úterý 29. října...

Diskuse

comments powered by Disqus