Domů Články Slovník eGovernmentu

Slovník eGovernmentu

Archiv zařízení podle zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, který slouží k ukládání archiválií. Atestace proces posuzování určitého produktu (způsobu řízení), jehož cílem je posouzení způsobilosti k užívání v informačních systémech veřejné správy (ISVS). CMS Content Management System je počítačový systém zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu.. autorizovaná konverze dokumentů převedení dokumentu v listinné formě do elektronické podoby a opačně. Výstup má status ověřené kopie, provádí se na Czech POINTech. Czech POINT asistované místo výkonu veřejné správy,kde lze zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINT@office určený pro úředníky orgánů veřejné moci, kteří ze zákona přistupují k rejstříkům nebo provádějí autorizovanou konverzi dokumentů. Datová schránka zabezpečené elektronické úložiště určené k doručování a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a také k dodávání dokumentů soukromých osob. Datová zpráva data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamovy?ch médiích, používany?ch při zpracování a přenosu dat elektronickou formou DMS Document Managment System je počítačový systém určený ke správě elektronických dokumentů nebo zdigitalizovaných papírových dokumentů e-Government modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií s cílem maximálněě zpřístupnit a zjednošit pro občany styk s veřejnou správou. e-Health komplexní soubor ICT nástrojů využívaných ve zdravotnictví s cílem časově i ekonomicky zefektivnit zdravotní péči e-Justice modernizace justice s využitím ICT s cílem zefektivnit, urychlit, zpřístupnit a zlevnit procesy v rámci celé justice e-Sbírka vize elektronické Sbírky zákonů - připravuje se vybudování portálu, který umožní bezplatný přístup ke všem platným právním předpisům a mezinárodním smlouvám elektronická podatelna určená pro příjem datových zpráv na úřadech. Občané mohou využít tuto možnost, nemají-li zřízenu datovou schránku. elektronická značka obdoba e-podpisu s tím rozdílem, že elektronickou značku může vydávat kromě fyzické osoby i právnická osoba či úřad e-podpis údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které umožňují ověřit totožnost podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě eOP elektronický občanský průkaz ePUSA Elektronický portál územních samospráv, který obsahuje kontaktní informace na samosprávné orgány veřejné správy. GIS geografické informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci geografických dat. ICT informační a komunikační technologie ISZR Informační systém základních registrů - bude zajišťovat vazbu mezi základními registry a jednotlivými agendami ISDS Informační systém datových schránek zajišťuje bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci prostřednictvím datových schránek ISVS informační systémy veřejné správy podle zákona o ISVS IOP Integrovaný operační program zaměřený mimo jiné na rozvoj informačních technologií ve veřejné správě Osobné údaj jakákoliv informace týkajícího se určeného nebo určitelného subjektu údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Rodné číslo jednoznačný 10místný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelům v České republice. Lze z něj vyčíst datum narození a pohlaví příslušné osoby. ROB Registr obyvatel- jeden ze základních registrů, v kterém budou vedeny referenční údaje o fyzických osobách ROS Registr osob - jeden ze základních registrů, v kterém budou vedeny údaje o ekonomických subjektech vedených v obchodním rejstříku a podobných evidencích RPP Registr práv a povinností - jeden ze základních registrů, v kterém budou vedeny referenční údaje o působnosti orgánů veřejné správy či přístupová práva do ostaních základních registrů RUIAN Registr púzemní identifikace, adres a nemovitostí - jeden ze základních registrů, v kterém budou vedeny údaje o územní identifikaci a katastru nemovitostí Rodné číslo jednoznačný destimístný identifikátor přidělovaný k identifkaci obyvatel České republiky. Lze z něj vyčíst datum a místo narození a pohlaví příslušné osoby. Správa základních registrů zajišťuje provoz ISZR, zodpovídá za jeho bezpečnost.Prostřednictvím ISZR realizuje vazby mezi jednotlivými základními registry a mezi agendovými informačními systémy. Smart Administration vládní strategie na období 2007 – 2015 vytyčená dokumentem Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Veřejná zakázka Zakázka financovaná z rozpočtu obce, kraje nebo jiného subjektu veřejné správy na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli Veřejná zakázka malého rozsahu zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby 2 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. Základní registry připravované registry, které budou sdílet aktuální referenční údaje do ostatních agendových IS Zákon o elektronickém podpisu zákon č.227/2000Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Zákon o základních registrech zákon č.11/2009 Sb., o základních registrech Zákon o veřejných zakázkách zákon č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách Zákon o ISVS zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Datové schránky po 10 letech: 700 milionů zpráv a nárůst uživatelů
8.11.2019
Před deseti lety, 1. listopadu 2009, spustilo...
Huawei vyhrála tendr ministerstva financí, navzdory varování NÚKIB
29.8.2019
Společnost Huawei přes českého partnera Huatech...
Počet datových schránek pokořil hranici jeden milion
7.8.2019
Lidé už v Česku využívají 1 000 000 datových schránek....
Ministerstva nenašla zvýšenou hrozbu ze strany Huawei, navzdory varování NÚKIB
17.6.2019
Až na jeden případ nebyly čínské technologické firmy...
Generální finanční ředitelství zrušilo IT tendr na portál MOJE daně kvůli Huawei
20.2.2019
Generální finanční ředitelství (GFŘ) včera zrušilo...

Diskuse

comments powered by Disqus