Domů Komentáře Vláda zaujala neutrální stanovisko k novele zákona o registru smluv, zůstanou výjimky pro státní firmy?

Vláda zaujala neutrální stanovisko k novele zákona o registru smluv, zůstanou výjimky pro státní firmy?

Na začátku ledna předložila skupina pirátských poslanců novelu zákona, která ruší výjimku pro společnost ČEZ a další státem vlastněné společnosti z povinnosti zveřejňovat smlouvy. Účelem je, aby veřejnost měla přístup k informacím o hospodaření s veřejnými prostředky. Vláda k návrhu novely dnes zaujala neutrální stanovisko. Z odůvodnění však lze i přes neutrální stanovisko vyčíst, že je vláda spíše proti zrušení výjimek pro vybrané právnické osoby jako ČEZ a další státem vlastněné firmy.

Vláda na své schůzi dne 7. února 2018 projednala a posoudila návrh zákona,kterýmse mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějšíchpředpisů,  a  zákonč.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),a zaujala k tomuto návrhu neutrální  stanovisko,  a  to zejména ztěchto důvodů:

  • Vláda jednoznačně deklaruje zájem na existenci a dalším rozvoji efektivního kontrolního mechanismu  chránícího majetkové  zájmy  státu,  potažmo  územních  samosprávných celků. Prosadit  změnu  zákona  o registru   smluv   se   vláda   zavázala   i ve   svém Programovém  prohlášení. Vláda ovšem připomíná,  že nastavení  takového  kontrolního mechanismu vedle   požadavku   na   transparenci   musí též zohledňovat požadavky na ochranu  oprávněných  zájmů  dotčených  subjektůpůsobících  v tržním  prostředí (pozn. redakce - např. ČEZ, Budvar a další státní firmy).
  • Vláda připomíná, že stávající  ustanovení  §  3 odst.  2  písm.  r) zákona  o  registru  smluv, upravující výjimku z povinnosti uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv,které se  nyní  navrhuje zrušit,  bylo  do  právního  řádu  vloženo na  základě  široké  diskuze novelou  provedenou  zákonemč.249/2017 Sb., který nabyl účinnosti až dne 18. srpna 2017. Případné zrušení tohoto ustanovení by tak mělo být výsledkem širšího konsenzu, aby výsledná právní úprava byla stabilní iz dlouhodobé perspektivy. (pozn. redakce - musí existovat podpora ve Poslanecké sněmovně včetně ANO)
  • K navržené  změně  zákona  o  registru  smluv vláda dále   uvádí,   že   s ohledem na významné důsledky změny právní úpravy pro postavení dotčených právnických osob v rámci hospodářské soutěže a stím  spojené  možné ohrožení fiskálních zájmů státu,potažmo majetkových zájmů územně samosprávných celků, je na místě velmi zdrženlivý přístup.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zákon o právu na digitální službu prošel připomínkami všech politických stran
10.10.2018
Předseda Pirátů Ivan Bartoš svolal schůzku všech...
Pirátští zastupitelé chtějí prosazovat otevřené radnice
9.10.2018
Uplynulý volební víkend překreslil politickou mapu měst...
Vláda schválila dlouhodobou koncepci eGovernmentu - Digitální Česko
4.10.2018
Vláda na včerejším jednání ve středu 3. října 2018...
Premiér Babiš chce propojit organizace zastupující Česko v zahraničí, garantem bude MPO
2.10.2018
Propojit státní organizace, které Českou republiku...
Vláda schválila novelu z dílny vnitra, kterou se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
27.9.2018
Důvodem návrhu tzv. změnového zákona je povinnost...

Diskuse

comments powered by Disqus