Slovník pojmů

Administrátor

Správce informačního systému (IS), který jako uživatel má právo přidávat či ubírat další uživatele. Dále také může žádat o znepřístupnění schránky a o povolení příjmu komerčních zpráv.

Archiv

Zařízení podle zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, který slouží k ukládání archiválií.

Atestace

proces posuzování určitého produktu (způsobu řízení), jehož cílem je posouzení způsobilosti k užívání v informačních systémech veřejné správy (ISVS).

Autorizace

Schválení nebo také oprávnění - tento proces označuje získání přístupu k informacím, funkcím a dalším objektům.

Autorizovaná konverze dokumentů

Je úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl. Definována zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Autorizovaný přístup

Omezení pro přístup k informačním zdrojům, které mají osobní nebo pracovní charakter. Obvyklý autorizovaný přístup je prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla. Jinou možností je elektronický podpis. Existuje více možností autorizace, např. přístup v elektronickém bankovnictví (PIN) a pod. K autorizaci lze využít biometrické prvky.