Slovník pojmů

Datová schránka

Slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.

Datová schránka fyzické osoby

Je zřizována ministerstvem bezúplatně na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Datová schránka orgánu veřejné moci

Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezodkladně po jejich vzniku, v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena.

Datová schránka podnikající fyzické osoby

Ministerstvo vnitra zřídí podnikající fyzické osobě datovou schránku bezúplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Advokátu, daňovému poradci a insolvenčnímu správci zřizuje ministerstvo bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidenc

Datová schránka právnické osoby

Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezúplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku

Datová zpráva

data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou

Datový prvek

Jednotka dat, která je v daném kontextu dále považována za nedělitelnou a je jednoznačně definována.

Digitální certifikát

Je datová struktura identifikující jejího držitele. Tato datová struktura bývá uložena buďto v souboru nebo na hardwaru zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje norma X.509.

DMS

Document Managment System je počítačový systém určený ke správě elektronických dokumentů nebo zdigitalizovaných papírových dokumentů