Slovník pojmů

Obchodní rejstřík

Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, je veden v elektronické podobě.

Obchodní věstník

Speciální veřejný registr (informační systém veřejné správy), jehož prostřednictvím jsou některé subjekty ze zákona povinny zveřejňovat stanovené informace o sobě a své činnosti.

One Time Password (OTP)

Heslo, které je platné pouze pro jedno přihlášení nebo jednu transakci.

Operační program

Představuje plánované určení fondů EU, které jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.

Orgán veřejné moci

Orgán veřejné moci je (podle zákona č. 111/2009 Sb.) takový orgán, který je nositelem veřejné moci. Orgány veřejné moci jsou (některé) státní orgány (např. Parlament, soudy, Policie ČR, ministerstva a jiné ústřední správní úřady), orgány územní samosprávy (například obecní úřad, obecní nebo městská policie).

Osobné údaj

Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Ověřený výstup z informačního systému veřejné správy

Listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, je veřejnou listinou.

Ověřovací doložka

Potvrzuje, že určitý dokument vznikl jako opis, kopie nebo převedením z elektronické podoby do podoby listinné či naopak. Její náležitosti jsou vždy vymezeny zvláštním zákonem nebo vyhláškou. Může mít formu otisku razítka, a nebo může být vyhotovena na samostatném listu nebo přelepce za pomocí výpočetní techniky.