Slovník pojmů

Plná moc

Je jednostranný právní úkon, kterým zastoupený dává třetím osobám na vědomí, že zvolený zástupce je oprávněn za něj jednat a v jakém rozsahu. Plná moc osvědčuje, že mezi zastoupeným a zástupcem existuje právní vztah. Rozlišuje se plná moc generální, která opravňuje zmocněnce ke všem úkonům, které by mohl učinit zmocnitel, a plná moc speciální, která oprávnění zmocněnce činit právní úkony za zmocnitele omezuje pouze na ty právní úkony, které zmocnitel v plné moci vymezí.

Portál veřejné správy (PVS)

Informační systém vytvořený a provozovaný se záměrem usnadnit veřejnosti vzdálený přístup k potřebným informacím z Veřejné správy a komunikaci s ní. Informační systém vytvořený a provozovaný se záměrem usnadnit veřejnosti dálkový přístup k pro ni potřebným informacím z veřejné správy a komunikaci s ní.

Poskytovatel certifikačních služeb

Je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která vydává certifikáty a vede jejich evidenci, případně poskytuje další služby spojené s elektronickými podpisy.

Provozovatel informačního systému veřejné správy

Subjekt, který provádí alespoň některé informační činnosti související s informačním systémem. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné subjekty, pokud to jiný zákon nevylučuje.