Slovník pojmů

Registr obyvatel (ROB)

V tomto registru jsou uvedeny referenční údaje o fyzických osobách, jejichž údaje jsou vedeny v základních registrech. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat jsou současné relevantní evidence. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.

Registr osob (ROS)

V tomto registru jsou vedeny referenční údaje všech osob s právní subjektivitou, tj. fyzických a právnických osob, veřejnoprávních osob. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.

Registr práv a povinností (RPP)

V tomto registru jsou vedeny referenční údaje o působnosti orgánů veřejné správy, o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a o oprávnění k přístupu k datům vedeným v základních registrech nebo v agendových informačních systémech.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)

V tomto registru jsou vedeny referenční údaje o územní identifikaci a katastru nemovitostí. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.

Rejstřík trestů

Je úředně vedená evidence osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidence jiných významných skutečností pro trestní řízení.

Rodné číslo

Jednoznačný 10místný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelům v České republice. Lze z něj vyčíst datum narození a pohlaví příslušné osoby.